امروز ۱۳۹۸/۱۱/۱
بازگشت به سایت اصلی | بازی بعدی
ردیف زمان میزبان نتیجه میهمان ساعت بازی نوع بازی استادیوم
1 1397/05/26 رئال بتیس 3-0 لوانته 00:45 رفت بنیتو ویامارین
2 1397/05/26 خیرونا 0-0 وایادولید 22:45 رفت مونتیلیوی
3 1397/05/27 ویارئال 2-1 رئال سوسیداد 22:45 رفت دلا سرامیکا
4 1397/05/27 بارسلونا 0-3 آلاوز 00:45 رفت نیو کمپ
5 1397/05/27 سلتاویگو 1-1 اسپانیول 20:45 رفت بالایدوس
6 1397/05/28 رئال مادرید 0-2 ختافه 00:45 رفت سانتیاگو برنابئو
7 1397/05/28 رایو وایه کانو 4-1 سویا 22:45 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
8 1397/05/28 ایبار 2-1 اونسکا 20:45 رفت اپیورا
9 1397/05/29 اتلتیک بیلباو 1-2 لگانس 00:30 رفت سن مامس
10 1397/05/29 والنسیا 1-1 اتلتیکو مادرید 22:30 رفت مستایا
11 1397/06/02 لگانس 2-2 رئال سوسیداد 00:45 رفت بوتارکه
12 1397/06/02 ختافه 0-2 ایبار 22:45 رفت آلفوستوپرز
13 1397/06/03 وایادولید 1-0 بارسلونا 00:45 رفت خوزه زوریلا
14 1397/06/03 اتلتیکو مادرید 0-1 رایو وایه کانو 22:45 رفت واندامتراپولیتانو
15 1397/06/03 آلاوز 0-0 رئال بتیس 20:45 رفت مندیزوروتزا
16 1397/06/04 سویا 0-0 ویارئال 00:45 رفت رامون سانچز
17 1397/06/04 خیرونا 4-1 رئال مادرید 00:45 رفت مونتیلیوی
18 1397/06/04 اسپانیول 0-2 والنسیا 20:45 رفت آر سی دی ایی
19 1397/06/05 اتلتیک بیلباو 2-2 اوئسکا 00:30 رفت سن مامس
20 1397/06/05 لوانته 2-1 سلتاویگو 22:45 رفت والنسیا
21 1397/06/09 ویارئال 1-0 خیرونا 00:30 رفت دلاسرامیکا
22 1397/06/09 ایبار 1-2 رئال سوسیداد 00:30 رفت اپیورا
23 1397/06/09 ختافه 0-0 وایادولید 22:30 رفت آلفوستوپرز
24 1397/06/10 رئال مادرید 1-4 لگانس 23:15 رفت سانیاگوبرنابئو
25 1397/06/10 سلتاویگو 0-2 اتلتیکو مادرید 21:00 رفت بالایدوس
26 1397/06/11 رئال بتیس 0-1 سویا 23:15 رفت بنیتوویامارین
27 1397/06/11 بارسلونا 2-8 اوئسکا 21:00 رفت نیو کمپ
28 1397/06/11 آلاوز 1-2 اسپانیول 18:45 رفت مندیزوروتزا
29 1397/06/11 لوانته 2-2 والنسیا 14:30 رفت والنسیا
30 1397/06/23 اوئسکا 1-0 رایو وایه کانو 23:30 رفت الکوراز
31 1397/06/24 اتلتیک بیلباو 1-1 رئال مادرید 23:15 رفت سن مامس
32 1397/06/24 والنسیا 0-0 رئال بتیس 21:00 رفت مستایا
33 1397/06/24 رئال سوسیداد 2-1 بارسلونا 18:45 رفت آنوئتا
34 1397/06/24 اتلتیکو مادرید 1-1 ایبار 16.30 رفت واندامتراپولیتانو
35 1397/06/25 سویا 2-0 ختافه 23:15 رفت رامون سانچز
36 1397/06/25 وایادولید 1-0 آلاوز 21:00 رفت خوزه زوریلا
37 1397/06/25 اسپانیول 0-1 لوانته 18:45 رفت آر اس دی ایی
38 1397/06/25 لگانس 1-0 ویارئال 14:30 رفت بوتارکه
39 1397/06/26 خیرونا 2-3 سلتاویگو 23:30 رفت مونتیلیوی
40 1397/06/30 اوئسکا 1-0 رئال سوسیداد 23:30 رفت الکورزا
41 1397/06/31 رئال مادرید 0-1 اسپانیول 22:15 رفت سانیاگوبرنابئو
42 1397/06/31 ختافه 2-0 اتلتیکو مادرید 20:00 رفت آلفوستوپرز
43 1397/06/31 ایبار 0-1 لگانس 17:45 رفت اپیورا
44 1397/06/31 سلتاویگو 3-3 وایادولید 17:45 رفت بالایدوس
45 1397/06/31 رایو وایه کانو 5-1 آلاوز 14:30 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
46 1397/07/01 بارسلونا 2-2 خیرونا 22:15 رفت نیو کمپ
47 1397/07/01 رئال بتیس 2-2 اتلتیک بیلباو 17:45 رفت بنیتوویامارین
48 1397/07/01 ویارئال 0-0 والنسیا 17:45 رفت دلاسرامیکا
49 1397/07/01 لوانته 6-2 سویا 13:30 رفت والنسیا
50 1397/07/03 اتلتیکو مادرید 0-3 اوئسکا 22:30 رفت واندامتراپولیتانو
51 1397/07/03 رئال سوسیداد 2-2 رایو وایه کانو 22:30 رفت آنوئنا
52 1397/07/03 اسپانیول 0-1 ایبار 21:00 رفت آر اس دی ایی
53 1397/07/04 سویا 0-3 رئال مادرید 23:30 رفت رامون سانچز
54 1397/07/04 والنسیا 1-1 سلتاویگو 22:30 رفت مستایا
55 1397/07/04 لگانس 1-2 بارسلونا 21:30 رفت بوتارکه
56 1397/07/04 اتلیتک بیلباو 3-0 ویارئال 21:30 رفت سن مامس
57 1397/07/05 خیرونا 1-0 رئال بتیس 23:30 رفت مونتیلیوی
58 1397/07/05 وایادولید 1-2 لوانته 21:30 رفت آلوئتا
59 1397/07/05 آلاوز 1-1 ختافه 21:30 رفت والنسیا
60 1397/07/06 رایو وایه کانو 2-2 اسپانیول 22:30 رفت آر سی دی ایی
61 1397/07/07 ایبار 3-1 سویا 20:00 رفت سن مامس
62 1397/07/07 بارسلونا 1-1 اتلتیک بیلباو 17:45 رفت نیو کمپ
63 1397/07/07 رئال سوسیداد 1-0 والنسیا 14:30 رفت آنوئتا
64 1397/07/07 رئال مادرید 0-0 اتلتیکو مادرید - رفت سانیاگو برنابئو
65 1397/07/08 رئال بتیس 0-1 لگانس 22:15 رفت بنیتوویامارین
66 1397/07/08 لوانته 1-2 آلاوز 20:00 رفت والنسیا
67 1397/07/08 ویارئال 1-0 وایادولید 17:45 رفت دلاسرامیکا
68 1397/07/08 اوئسکا 1-1 خیرونا 13:30 رفت الکورزا
69 1397/07/09 سلتاویگو 1-1 ختافه 22:30 رفت بالایدوس
70 1397/07/13 اتلتیک بیلباو 3-1 رئال سوسیداد 22:30 رفت سن مامس
71 1397/07/14 لگانس 0-1 رایو وایه کانو 22:15 رفت بوتارکه
72 1397/07/14 آلاوز 0-1 رئال مادرید 20:00 رفت مندیزوروتزا
73 1397/07/14 ختافه 1-0 لوانته 17:45 رفت آلفوستوپرز
74 1397/07/14 خیرونا 3-2 ایبار 14:30 رفت مونتیلیوی
75 1397/07/15 والنسیا 1-1 بارسلونا 22:15 رفت مستایا
76 1397/07/15 سویا 1-2 سلتاویگو 20:00 رفت رامون سانچز
77 1397/07/15 اسپانیول 1-3 ویارئال 20:00 رفت آر اس دی ایی
78 1397/07/15 اتلتیکو مادرید 0-1 رئال بتیس 17:45 رفت واندامتراپولیتانو
79 1397/07/15 وایادولید 0-1 اوئسکا 13:30 رفت خوزه زوریلا
80 1397/07/27 سلتاویگو 1-0 آلاوز 22:30 رفت بالایدوس
81 1397/07/28 بارسلونا 2-4 سویا 22:15 رفت نیو کمپ
82 1397/07/28 ویارئال 1-1 اتلتیکو مادرید 20:00 رفت دلاسرامیکا
83 1397/07/28 والنسیا 1-1 لگانس 17:45 رفت مستایا
84 1397/07/28 رئال مادرید 2-1 لوانته 14:30 رفت سانتیاگوبرنابئو
85 1397/07/29 رایو وایه کانو 2-1 ختافه 13:30 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
86 1397/07/29 رئال بتیس 1-0 وایادولید 22:15 رفت بنیوویامارین
87 1397/07/29 اوئسکا 2-0 اسپانیول 20:00 رفت الکورزا
88 1397/07/29 ایبار 1-1 اتلتیک بیلباو 17:45 رفت اپیورا
89 1397/07/30 رئال سوسیداد 0-0 خیرونا 22:30 رفت آلوئتا
90 1397/08/04 وایادولید 1-1 اسپانیول 22:30 رفت خوزه زوریلا
91 1397/08/05 خیرونا 1-2 رایو وایه کانو 14:30 رفت مونتیلیوی
92 1397/08/05 اتلتیک بیلباو 0-0 والنسیا 17:45 رفت سن مامس
93 1397/08/05 سلتاویگو 0-4 ایبار 20:00 رفت بالایدوس
94 1397/08/05 لوانته 0-2 لگانس 20:00 رفت والنسیا
95 1397/08/05 اتلتیکو مادرید 0-2 رئال سوسیداد 22:15 رفت واندامتروپولیتانو
96 1397/08/06 ختافه 0-2 رئال بتیس 14:30 رفت آلفوستوپرز
97 1397/08/06 بارسلونا 1-5 رئال مادرید 18:45 رفت نیوکمپ
98 1397/08/06 آلاوز 1-2 ویارئال 21:00 رفت مندیزوروتزا
99 1397/08/06 سویا 1-2 اوئسکا 23:15 رفت رامون سانچز
100 1397/08/12 لگانس 1-1 اتلتیکو مادرید 15:30 رفت بوتارکه
101 1397/08/12 رئال مادرید 0-2 وایادولید 18:45 رفت سانیاگو برنابئو
102 1397/08/12 والنسیا 1-0 خیرونا 21:00 رفت مستایا
103 1397/08/12 رایو وایه کانو 3-2 بارسلونا 23:15 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
104 1397/08/13 ایبار 1-2 آلاوز 14:30 رفت اپیورا
105 1397/08/13 ویارئال 1-1 لوانته 18:45 رفت دلاسرامیکا
106 1397/08/13 رئال سوسیداد 0-0 سویا 21:00 رفت آلوئتا
107 1397/08/13 اوئسکا 1-1 ختافه 21:00 رفت الکورزا
108 1397/08/13 رئال بتیس 3-3 سلتاویگو 23:15 رفت بنیتوویامارین
109 1397/08/14 اسپانیول 0-1 اتلتیک بیلباو 23:30 رفت ار سی دی ای
110 1397/08/18 لوانته 3-1 رئال سوسیداد 23:30 رفت والنسیا
111 1397/08/19 وایادولید 0-0 ایبار 15:30 رفت خوزه زوریلا
112 1397/08/19 ختافه 1-0 والنسیا 18:45 رفت آلفوستوپرز
113 1397/08/19 اتلتیکو مادرید 2-3 اتلتیک بیلباو 21:00 رفت واندامتروپولیتانو
114 1397/08/19 خیرونا 0-0 لگانس 23:15 رفت مونتیلیوی
115 1397/08/20 آلاوز 1-2 اوئسکا 14:30 رفت مندیروروتزا
116 1397/08/20 بارسلونا 4-3 رئال بتیس 18:45 رفت نیو کمپ
117 1397/08/20 رایو وایه کانو 2-2 ویارئال 21:00 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
118 1397/08/20 سویا 1-2 اسپانیول 21:00 رفت رامون سانچز
119 1397/08/20 سلتاویگو 4-2 رئال مادرید 23:15 رفت بالایدوس
120 1397/09/02 لگانس 0-1 آلاوز 23:30 رفت بوتارکه
121 1397/09/03 ایبار 0-3 رئال مادرید 15:30 رفت اپیورا
122 1397/09/03 والنسیا 0-3 رایو وایه کانو 18:45 رفت مستایا
123 1397/09/03 اوئسکا 2-2 لوانته 21:00 رفت الکورزا
124 1397/09/03 اتلتیکو مادرید 1-1 بارسلونا 23:15 رفت واندامتروپولیتانو
125 1397/09/04 اتلتیک بیلباو 1-1 ختافه 14:30 رفت سن مامس
126 1397/09/04 سویا 0-1 وایادولید 18:45 رفت رامون سانچز
127 1397/09/04 اسپانیول 3-1 خیرونا 21:00 رفت ار سی دی ای
128 1397/09/04 ویارئال 1-2 رئال بتیس 23:15 رفت دلاسرامیکا
129 1397/09/05 رئال سوسیداد 1-2 سلتاویگو 23:30 رفت آلوئتا
130 1397/09/09 رایو وایه کانو 0-1 ایبار 23:30 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
131 1397/09/10 سلتاویگو 0-2 اوئسکا 15:30 رفت بالایدوس
132 1397/09/10 وایادولید 4-2 لگانس 18:45 رفت خوزه زوریلا
133 1397/09/10 ختافه 0-3 اسپانیول 21:00 رفت آلفوستوپرز
134 1397/09/10 رئال مادرید 0-2 والنسیا 23:15 رفت سانتیاگو برنابئو
135 1397/09/11 رئال بتیس 0-1 رئال سوسیداد 14:30 رفت بنیتوویامارین
136 1397/09/11 خیرونا 1-1 اتلتیکو مادرید 18:45 رفت مونتیلیوی
137 1397/09/11 بارسلونا 0-2 ویارئال 21:00 رفت نیو کمپ
138 1397/09/11 آلاوز 1-1 سویا 23:15 رفت مندیزوروتزا
139 1397/09/12 لوانته 0-3 اتلتیک بیلباو 23:30 رفت والنسیا
140 1397/09/16 لگانس 1-1 ختافه 23.30 رفت بوتارکه
141 1397/09/17 اتلتیکو مادرید 0-3 آلاوز 15:30 رفت واندامتروپولیتانو
142 1397/09/17 اسپانیول 4-0 بارسلونا 23:15 رفت آر سی دی ای
143 1397/09/17 ویارئال 3-2 سلتاویگو 21:00 رفت دلاسرامیکا
144 1397/09/17 والنسیا 1-1 سویا 18:45 رفت مستایا
145 1397/09/18 رئال بتیس 0-2 رایو وایه کانو 23:15 رفت بنیتوویامارین
146 1397/09/18 ایبار 4-4 لوانته 14:30 رفت اپیورا
147 1397/09/18 اوئسکا 0-1 رئال مادرید 18:45 رفت الکورزا
148 1397/09/18 رئال سوسیداد 2-1 وایادولید 21:00 رفت آلوئتا
149 1397/09/19 اتلتیک بیلباو 0-1 خیرونا 23:0 رفت سن مامس
150 1397/09/23 سلتاویگو 0-0 لگانس 23:30 رفت بالایدوس
151 1397/09/24 ایبار 1-1 والنسیا 23:15 رفت اپیورا
152 1397/09/24 ختافه 0-1 رئال سوسیداد 15.30 رفت آلفوستوپرز
153 1397/09/24 وایادولید 3-2 اتلتیکو مادرید 18.45 رفت خوزه زوریلا
154 1397/09/25 اوئسکا 2-2 ویارئال 12:00 رفت الکورزا
155 1397/09/25 لوانته 5-0 بارسلونا 23:15 رفت والنسیا
156 1397/09/25 اسپانیول 3-1 رئال بتیس 18.45 رفت آر سی دی ای
157 1397/09/25 سویا 0-2 خیرونا 14.30 رفت رامون سانچز
158 1397/09/25 رئال مادرید 0-1 رایو وایه کانو 21:00 رفت سانتیاگوبرنابئو
159 1397/09/26 آلاوز 0-0 اتلتیک بیلباو 23:30 رفت مندیزورتزا
160 1397/09/30 رئال سوسیداد 1-0 آلاوز 22:30 رفت آلوئتا
161 1397/09/30 خیرونا 1-1 ختافه 22:00 رفت مونتیلیوی
162 1397/10/01 اتلتیک بیلباو 1-1 وایادولید 23:15 رفت سن مامس
163 1397/10/01 اتلتیکو مادرید 0-1 اسپانیول 18:45 رفت واندامتروپولیتانو
164 1397/10/01 بارسلونا 0-2 سلتاویگو 21:00 رفت نیو کمپ
165 1397/10/01 رئال بتیس 1-1 ایبار 15:30 رفت بنیتو ویامارین
166 1397/10/02 لگانس 1-1 سویا 18:45 رفت بوتارکه
167 1397/10/02 والنسیا 1-2 اوئسکا 14:30 رفت مستایا
168 1397/10/02 رایو وایه کانو 1-2 لوانته 21:00 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
169 1397/10/13 ویارئال 2-2 رئال مادرید 00:00 رفت دلاسرامیکا
170 1397/10/14 اسپانیول 0-1 لگانس 23:30 رفت آر سی دی ای
171 1397/10/14 لوانته 2-2 خیرونا 21:30 رفت والنسیا
172 1397/10/15 آلاوز 1-2 والنسیا 18:45 رفت مندیزوروتزا
173 1397/10/15 وایادولید 1-0 رایو وایه کانو 15.30 رفت خوزه زوریلا
174 1397/10/16 ایبار 0-0 ویارئال 14:30 رفت اپیورا
175 1397/10/16 رئال مادرید 2-0 رئال سوسیداد 21:00 رفت سانتیاگو برنابئو
176 1397/10/16 سویا 1-1 اتلتیکو مادرید 18:45 رفت رامون سانچز
177 1397/10/16 ختافه 2-1 بارسلونا 23:15 رفت آلفوستوپرز
178 1397/10/16 اوئسکا 1-2 رئال بتیس 23:15 رفت الکورزا
179 1397/10/17 سلتاویگو 2-1 اتلتیک بیلباو 23:30 رفت بالایدوس
180 1397/10/21 رایو وایه کانو 2-4 سلتاویگو 23:30 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
181 1397/10/22 والنسیا 1-1 وایادولید 18.45 رفت مستایا
182 1397/10/22 خیرونا 1-1 آلاوز 21:00 رفت مونتیلیوی
183 1397/10/22 ویارئال 2-1 ختافه 21:30 رفت دلاسرامیکا
184 1397/10/22 لگانس 0-1 اوئسکا 15:30 رفت بوتارکه
185 1397/10/23 اتلتیک بیلباو 0-2 سویا 18:45 رفت سن مامس
186 1397/10/23 اتلتیکو مادرید 0-1 لوانته 14:30 رفت واندامتروپولیتانو
187 1397/10/23 بارسلونا 0-3 ایبار 21:00 رفت نیو کمپ
188 1397/10/23 رئال بتیس 2-1 رئال مادرید 23:15 رفت بنیتوویامارین
189 1397/10/23 رئال سوسیداد 2-3 اسپانیول 23:30 رفت آلوئتا
190 1397/10/28 ختافه 0-4 آلاوز 23:30 برگشت آلفوستوپرز
191 1397/10/29 سلتاویگو 2-1 والنسیا 23:15 برگشت بالایدوس
192 1397/10/29 رئال مادرید 0-2 سویا 18.45 برگشت سانیاگو برنابئو
193 1397/10/29 اوئسکا 3-0 اتلتیکو مادرید 21:00 برگشت الکورزا
194 1397/10/30 بارسلونا 1-3 لگانس 23:15 برگشت نیو کمپ
195 1397/10/30 رئال بتیس 2-3 خیرونا 14.30 برگشت بنیتوویامارین
196 1397/10/30 لوانته 0-2 وایادولید 21:00 برگشت والنسیا
197 1397/10/30 رایو وایه کانو 2-2 رئال سوسیداد 21:00 برگشت
198 1397/10/30 ویارئال 1-1 اتلتیک بیلباو 18.45 برگشت دلا سرامیکا
199 1397/11/01 ایبار 0-3 اسپانیول 23:15 برگشت اپیورا
200 1397/11/06 اتلتیکو مادرید 0-2 ختافه 18.45 برگشت واندامتروپولیتانو
201 1397/11/06 والنسیا 0-3 ویارئال 23:15 برگشت مستایا
202 1397/11/06 لگانس 2-2 ایبار 21:00 برگشت بوتارکه
203 1397/11/06 سویا 0-5 لوانته 15.30 برگشت رامون سانچز
204 1397/11/07 آلاوز 1-0 رایو وایه کانو 23:30 برگشت مندیزوروتزا
205 1397/11/07 اتلتیک بیلباو 0-1 رئال بتیس 21:00 برگشت سن مامس
206 1397/11/07 اسپانیول 4-2 رئال مادرید 23:15 برگشت آر سی دی ای
207 1397/11/07 خیرونا 2-0 بارسلونا 18:45 برگشت مونتیلیوی
208 1397/11/07 وایادولید 1-2 سلتاویگو 14:30 برگشت خوزه زوریلا
209 1397/11/07 رئال سوسیداد 0-0 اوئسکا 21:00 برگشت آلوئتا
210 1397/11/12 اوئسکا 0-4 وایادولید 23:30 برگشت الکورزا
211 1397/11/13 بارسلونا 2-2 والنسیا 21:00 برگشت نیوکمپ
212 1397/11/13 سلتاویگو 0-1 سویا 23:15 برگشت بالایدوس
213 1397/11/13 رئال سوسیداد 1-2 اتلتیک بیلباو 18:45 برگشت آلوئتا
214 1397/11/13 لوانته 0-0 ختافه 15:30 برگشت والنسیا
215 1397/11/14 ایبار 0-3 خیرونا 21:00 برگشت اپیورا
216 1397/11/14 رئال مادرید 0-3 آلاوز 23:15 برگشت سانتیاگو برنابئو
217 1397/11/14 رئال بتیس 0-1 اتلتیکو مادرید 18:45 برگشت بنیتو ویامارین
218 1397/11/14 ویارئال 2-2 اسپانیول 14:30 برگشت دلاسرامیکا
219 1397/11/15 رایو وایه کانو 2-1 لگانس 23:30 برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
220 1397/11/19 وایادولید 0-0 ویارئال 23:30 برگشت خوزه زوریلا
221 1397/11/20 اتلتیکو مادرید 3-1 رئال مادرید 18:45 برگشت واندامتروپولیتانو
222 1397/11/20 اسپانیول 1-2 رایو وایه کانو 21:00 برگشت آر سی دی ای
223 1397/11/20 خیرونا 2-0 اوئسکا 23:15 برگشت مونتیلیوی
224 1397/11/20 ختافه 1-3 سلتاویگو 15:30 برگشت آلفوستوپرز
225 1397/11/21 آلاوز - لوانته - برگشت مندیزوروتزا
226 1397/11/21 اتلتیک بیلباو - بارسلونا - برگشت سن مامس
227 1397/11/21 لگانس - رئال بتیس - برگشت بوتارکه
228 1397/11/21 سویا - ایبار - برگشت رامون سانچز
229 1397/11/21 والنسیا - رئال سوسیداد - برگشت مستایا
230 1397/11/28 بارسلونا - وایادولید - برگشت نیو کمپ
231 1397/11/28 سلتاویگو - لوانته - برگشت بالایدوس
232 1397/11/28 ایبار - ختافه - برگشت اپیورا
233 1397/11/28 رئال بتیس - آلاوز - برگشت بنیتو ویامارین
234 1397/11/28 اوئسکا - اتلتیک بیلباو - برگشت الکورزا
235 1397/11/28 رایو وایه کانو - اتلتیکو مادرید - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
236 1397/11/28 والنسیا - اسپانیول - برگشت مستایا
237 1397/11/28 رئال مادرید - خیرونا - برگشت سانتیاگو برنابئو
238 1397/11/28 رئال سوسیداد - لگانس - برگشت آلوئتا
239 1397/11/28 ویارئال - سویا - برگشت دلاسرامیکا
240 1397/12/05 آلاوز - سلتاویگو - برگشت مندیزورتزا
241 1397/12/05 اتلتیک بیلباو - ایبار - برگشت سن مامس
242 1397/12/05 اتلتیکو مادرید - ویارئال - برگشت واندامترو پولیتانو
243 1397/12/05 اسپانیول - اوئسکا - برگشت آر اس دی ای
244 1397/12/05 ختافه - رایو وایه کانو - برگشت آلفوستوپرز
245 1397/12/05 خیرونا - رئال سوسیداد - برگشت منوتیلیوی
246 1397/12/05 لگانس - والنسیا - برگشت بوتارکه
247 1397/12/05 لوانته - رئال مادرید - برگشت والنسیا
248 1397/12/05 سویا - بارسلونا - برگشت رامون سانچز
249 1397/12/05 وایادولید - رئال بتیس - برگشت خوزه زوریلا
250 1397/12/12 رئال بتیس - ختافه - برگشت بنیتو ویامارین
251 1397/12/12 اسپانیول - وایادولید - برگشت آر سی دی ای
252 1397/12/12 اوئسکا - سویا - برگشت الکورزا
253 1397/12/12 لگانس - لوانته - برگشت بوتارکه
254 1397/12/12 رئال مادرید - بارسلونا - برگشت سانتیاگو برنابئو
255 1397/12/12 ویارئال - آلاوز - برگشت دلا سرامیکا
256 1397/12/12 والنسیا - اتلتیک بیلباو - برگشت مستایا
257 1397/12/12 رئال سوسیداد - اتلتیکو مادرید - برگشت آلوئتا
258 1397/12/12 ایبار - سلتاویگو - برگشت اپیورا
259 1397/12/12 رایو وایه کانو - خیرونا - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
260 1397/12/19 آلاوز - ایبار - برگشت مندیزوروتزا
261 1397/12/19 اتلتیک بیلباو - اسپانیول - برگشت سن مامس
262 1397/12/19 اتلتیکو مادرید - لگانس - برگشت واندامترو پولیتانو
263 1397/12/19 بارسلونا - رایو وایه کانو - برگشت نیو کمپ
264 1397/12/19 ختافه - اوئسکا -- برگشت آلفوستوپرز
265 1397/12/19 خیرونا - والنسیا - برگشت مونتیلیوی
266 1397/12/19 لوانته - ویارئال برگشت والنسیا
267 1397/12/19 سلتاویگو - رئال بتیس - برگشت بالایدوس
268 1397/12/19 وایادولید - رئال مادرید - برگشت خوزه زوریلا
269 1397/12/19 سویا - رئال سوسیداد - برگشت رامون سانچز
270 1397/12/26 اتلتیک بیلباو - اتلتیکو مادرید - برگشت سن مامس
271 1397/12/26 ایبار - وایادولید - برگشت اپیورا
272 1397/12/26 اسپانیول - سویا - برگشت آر اس دی ای
273 1397/12/26 اوئسکا - آلاوز - برگشت الکورزا
274 1397/12/26 رئال بتیس - بارسلونا - برگشت بنیتو ویامارین
275 1397/12/26 رئال مادرید - سلتاویگو - برگشت سانتیاگو برنابئو
276 1397/12/26 والنسیا - ختافه - برگشت مستایا
277 1397/12/26 لگانس - خیرونا - برگشت بوتارکه
278 1397/12/26 رئال سوسیداد - لوانته - برگشت آلوئتا
279 1397/12/26 ویارئال - رایو وایه کانو - برگشت دلا سرامیکا
280 1398/01/11 آلاوز - اتلتیکو مادرید - برگشت مندیزوروتزا
281 1398/01/11 بارسلونا - اسپانیول - برگشت نیو کمپ
282 1398/01/11 سلتاویگو - ویارئال - برگشت بالایدوس
283 1398/01/11 ختافه - لگانس - برگشت آلفوستوپرز
284 1398/01/11 سویا - والنسیا - برگشت رامون سانچز
285 1398/01/11 خیرونا - اتلتیک بیلباو - برگشت مونتیلیوی
286 1398/01/11 رایو وایه کانو - رئال بتیس - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
287 1398/01/11 لوانته - ایبار - برگشت والنسیا
288 1398/01/11 رئال مادرید - اوئسکا - برگشت سانتیاگو برنابئو
289 1398/01/11 وایادولید - رئال سوسیداد - برگشت خوزه زوریلا
290 1398/01/14 اتلتیک بیلباو - لوانته - برگشت سن مامس
291 1398/01/14 اتلتیکو مادرید - خیرونا - برگشت واندامترو پولیتانو
292 1398/01/14 ایبار - رایو وایه کانو - برگشت اپیورا
293 1398/01/14 اسپانیول - ختافه - برگشت آر اس دی ای
294 1398/01/14 لگانس - وایادولید - برگشت بوتارکه
295 1398/01/14 سویا - آلاوز - برگشت رامون سانچز
296 1398/01/14 ویارئال - بارسلونا - برگشت دلا سرامیکا
297 1398/01/14 رئال سوسیداد - رئال بتیس - برگشت آلوئتا
298 1398/01/14 اوئسکا - سلتاویگو - برگشت الکورزا
299 1398/01/14 والنسیا - رئال مادرید - برگشت مستایا
300 1398/01/18 آلاوز - لگانس - برگشت مندیزوروتزا
301 1398/01/18 رئال بتیس - ویارئال - برگشت بنیتو ویامارین
302 1398/01/18 سلتاویگو - رئال سوسیداد - برگشت بالایدوس
303 1398/01/18 رایو وایه کانو - والنسیا - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
304 1398/01/18 ختافه - اتلتیک بیلباو - برگشت آلفوستوپرز
305 1398/01/18 بارسلونا - اتلتیکو مادرید - برگشت نیو کمپ
306 1398/01/18 رئال مادرید - ایبار - برگشت سانتیاگو برنابئو
307 1398/01/18 خیرونا - اسپانیول - برگشت مونتیلیوی
308 1398/01/18 لوانته - اوئسکا - برگشت والنسیا
309 1398/01/18 وایادولید - سویا - برگشت خوزه زوریلا
310 1398/01/25 اتلتیک بیلباو - رایو وایه کانو - برگشت سن مامس
311 1398/01/25 اتلتیکو مادرید - سلتاویگو - برگشت واندامترو پولیتانو
312 1398/01/25 خیرونا - ویارئال - برگشت مونتیلیوی
313 1398/01/25 لگانس - رئال مادرید - برگشت بوتارکه
314 1398/01/25 اسپانیول - آلاوز - برگشت آر اس دی ای
315 1398/01/25 اوئسکا - بارسلونا - برگشت الکورزا
316 1398/01/25 سویا - رئال بتیس - برگشت رامون سانچز
317 1398/01/25 رئال سوسیداد - ایبار - برگشت آلوئتا
318 1398/01/25 وایادولید - ختافه - برگشت خوزه زوریلا
319 1398/01/25 والنسیا - لوانته - برگشت مستایا
320 1398/02/01 آلاوز - وایادولید - برگشت مندیزوروتزا
321 1398/02/01 بارسلونا - رئال سوسیداد - برگشت نیو کمپ
322 1398/02/01 رئال بتیس - والنسیا - برگشت بنیتو ویامارین
323 1398/02/01 سلتاویگو - خیرونا - برگشت بالایدوس
324 1398/02/01 ختافه - سویا - برگشت آلفوستوپرز
325 1398/02/01 رئال مادرید - اتلتیک بیلباو - برگشت سانتیاگو برنابئو
326 1398/02/01 ایبار - اتلتیکو مادرید - برگشت اپیورا
327 1398/02/01 لوانته - اسپانیول - برگشت والنسیا
328 1398/02/01 رایو وایه کانو - اوئسکا - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
329 1398/02/01 ویارئال - لگانس - برگشت دلاسرامیکا
330 1398/02/04 آلاوز - بارسلونا - برگشت مندیزوروتزا
331 1398/02/04 اتلتیکو مادرید - والنسیا - برگشت واندامترو پولیتانو
332 1398/02/04 ختافه - رئال مادرید - برگشت آلفوستوپرز
333 1398/02/04 رئال سوسیداد - ویارئال - برگشت آلوئتا
334 1398/02/04 لگانس - اتلتیک بیلباو - برگشت بوتارکه
335 1398/02/04 لوانته - رئال بتیس - برگشت والنسیا
336 1398/02/04 اسپانیول - سلتاویگو - برگشت آر اس دی ای
337 1398/02/04 اوئسکا - ایبار - برگشت آلکورزا
338 1398/02/04 وایادولید - خیرونا - برگشت خوزه زوریلا
339 1398/02/04 سویا - رایو وایه کانو - برگشت رامون سانچز
340 1398/02/08 اتلتیکو مادرید - وایادولید - برگشت واندامترو پولیتانو
341 1398/02/08 بارسلونا - لوانته - برگشت نیو کمپ
342 1398/02/08 رئال بتیس - اسپانیول - برگشت بنیتو ویامارین
343 1398/02/08 خیرونا - سویا - برگشت مونتیلیوی
344 1398/02/08 رایو وایه کانو - رئال مادرید - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
345 1398/02/08 اتلتیک بیلباو - آلاوز - برگشت سن مامس
346 1398/02/08 لگانس - سلتاویگو - برگشت بوتارکه
347 1398/02/08 والنسیا - ایبار - برگشت مستایا
348 1398/02/08 رئال سوسیداد - ختافه - برگشت آلوئتا
349 1398/02/08 ویارئال - اوئسکا - برگشت دلا سرامیکا
350 1398/02/15 آلاوز - رئال سوسیداد - برگشت مندیزوروتزا
351 1398/02/15 ختافه - خیرونا - برگشت آلفوستوپرز
352 1398/02/15 اوئسکا - والنسیا - برگشت الکورزا
353 1398/02/15 لوانته - رایو وایه کانو - برگشت والنسیا
354 1398/02/15 رئال مادرید - ویارئال - برگشت سانتیاگو برنابئو
355 1398/02/15 وایادولید - اتلتیک بیلباو - برگشت خوزه زوریلا
356 1398/02/15 اسپانیول - اتلتیکو مادرید - برگشت آر اس دی ای
357 1398/02/15 ایبار - رئال بتیس - برگشت اپیورا
358 1398/02/15 سلتاویگو - بارسلونا - برگشت بالایدوس
359 1398/02/15 سویا - لگانس - برگشت رامون سانچز
360 1398/02/22 اتلتیک بیلباو - سلتاویگو - برگشت سن مامس
361 1398/02/22 اتلتیکو مادرید - سویا - برگشت واندامترو پولیتانو
362 1398/02/22 بارسلونا - ختافه - برگشت نیو کمپ
363 1398/02/22 رئال بتیس - اوئسکا - برگشت بنیتو ویامارین
364 1398/02/22 خیرونا - لوانته - برگشت مونتیلیوی
365 1398/02/22 رایو وایه کانو - وایادولید - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
366 1398/02/22 والنسیا - آلاوز - برگشت مستایا
367 1398/02/22 ویارئال - ایبار - برگشت دلاسرامیکا
368 1398/02/22 لگانس - اسپانیول - برگشت بوتارکه
369 1398/02/22 رئال سوسیداد - رئال مادرید - برگشت آلوئتا
370 1398/02/29 آلاوز - خیرونا - برگشت مندیزوروتزا
371 1398/02/29 سلتاویگو - رایو واله کانو - برگشت بالایدوس
372 1398/02/29 اسپانیول - رئال سوسیداد - برگشت آر اس دی ای
373 1398/02/29 ختافه - ویارئال - برگشت آلفوستوپرز
374 1398/02/29 اوئسکا - لگانس - برگشت الکورزا
375 1398/02/29 سویا - اتلتیک بیلباو - برگشت رامون سانچز
376 1398/02/29 لوانته - اتلتیکو مادرید - برگشت والنسیا
377 1398/02/29 ایبار - بارسلونا - برگشت اپیورا
378 1398/02/29 رئال مادرید - رئال بتیس - برگشت سانتیاگو برنابئو
379 1398/02/29 وایادولید - والنسیا - برگشت خوزه زوریلاتاریخچه لالیگا:

مرحله اول: نخستین گام تا سال1950

فوتبال نخستین بار در سده 19 میلادی توسط کارمندان و کارگران انگلیسی تبار و دانشجویان اسپانیایی که جهت تحصیل به خارج از اسپانیا عزیمت کرده بودند وارد اسپانیا شد. قدیمی ترین تیم در اسپانیا با نام ریکریتوو اولوا                               (Recreativo Huelva) در سال 1889 توسط کارگران انگلیسی شرکت ریوتینتو(Riotinto) در مناطق جنوبی کشور  و نزدیک مرزهای پرتغال شکل گرفت و تاسیس شد. اولین دیدار رسمی در کشور اسپانیا بین ریکریتیواولوا و کولونیا انگلیس در سال 1890 برگزار شد.

باشگاه اتلتیک بیلبائو( Athletic Club) بعد ها در سال 1898 تاسیس شد و روند شکل گیری رسمی تا سال 1903 به طول انجامید.

اولین مسابقات بین باشگاهی در اسپانیا:

افزایش شمار تیم های نو ظهور در اسپانیا باعث به وجود آمدن جدول مسابقات بین باشگاهی تحت عنوان کوپادل ری( Copa del Rey) در اسپانیا شد.

شکل گیری لالیگا:

تا سال 1929 در اسپانیا لیگ های متعدد و متفاوتی مانند لیگ کاتالان و کوپادل ری و ... بصورت محلی و منطقه ای وجود داشت. اما در این سال ( 1929م) لالیگا اصطلاحاً  متولد  شد.   در  آوریل 1927 خوزه  آچا  مدیر  مجموعه  ورزشی گیتسو         ( Arenas Club de Gietxo) ایده بی نظیر لیگ متحد ملی در اسپانیا را ارائه کرد. بعد از مذاکرات فراوان بر سرتعداد تیم های حاضر در این لیگ مرجع آر اف ای اف( Real Federacion Espanola de Futbal) تصمیم به حضور 10 تیم برتر لیگ یکم اسپانیا در سال 1929 گرفت. بارسلونا، رئال مادرید، اتلتیک بیلبائو، رئال سوسیه داد، آرناس کلاب و رئال اوینون، اتلتیکو مادرید، اسپانیول، اروپا، ریسینگ سانتاندر تیم های تشکیل دهنده این رقابتها بودند.

نفوذ مدیران ورزشی انگلیسی بر فوتبال اسپانیا

 نقش مدیران انگلیسی بر فوتبال حرفه ای اسپانیا بی شک بسیار تاثیر گذار بوده است.والتر وایلد(Walter Wild) در سالهای 1899 تا 1901 رئیس باشگاه بارسلون بود همچنین جک گرین ول( Jack Greenwell) و رالف کربای ( Ralph Kirby) در سالهای 1910 تا 1930 مدیر باشگاه مذکور بوده اند. همچنین گرین ول رئیس باشگاه والنسیا و اسپانیول نیز بوده است. از مدیران انگلیسی باشگاه رئال مادرید می توان  به آرتور  جانسون( Arthur Johnson) در طول سالهای 1910 تا 1920 نام برد.

تاثیر جنگهای داخلی اسپانیا بر لالیگا:

 اولین فتح جام لالیگا در سال 1929 مربوط به بارسلون و بردهای سالهای بعد در سال 1932و 1933 توسط رئال مادریدکسب شده است. باشگاه اتلتیک بیلبائو ید طولایی در بردن جام لالیگا در سالهای اولیه داشت و موفق شد در سالهای 1930-31-34 و 1936 به این جام دست یابد. نکته جالب در این میان تیم رئال بتیس است که تنهاافتخاراین باشگاه تا امروز فتح جام لالیگا در سال 1935 است. در طول جنگ های داخلی اسپانیا در سالهای 1937-1938 لیگ اسپانیا تا مرز تعطیلی کامل پیش رفت و در تیم های ایالت والنسیا و کاتالونیا بازی های خود را در جام مدیترانه سال8-1937 ادامه دادند که با برد بارسلونا همراه بود.

1950 تاکنون:

در خلال دهه های 30- 40 تا 50 میلادی محدودیت بازیکنان خارجی حاضر در تیم ها به همه باشگاهها تحمیل شد . قانون فوق حضور فقط 3 بازیکن خارجی از 11 بازیکن حاضر در هر بازی را به تیم ها دیکته می کرد. ولی این قانون توسط باشگاه رئال مادرید و بارسلون در دهه 50 میلادی شکسته شد. پس از آنکه به آلفردودی استفانو (Alfredo distefano) فقید، فرنک پوشکاش فقید ( Ferenc Pushas)  و لاریسلائو کوبالای فقید(  (Ladislao Kubala تابعیت اسپانیایی اعطاء گردید. این نفرات نه تنها در سطح اسپانیا بلکه در سطح اروپا باعث برد تیم هایشان شدند.

رئال مادرید در طول سالهای دهه 50 میلادی موفق شد 5 بار جام قهرمانان اروپا را بالای سربرد و همچنین بارسلونا با سر مربی گری هلینو هررا و لویس سوارز (Helenio Herrera & Luis suarez) موفق به فتح جام لیگ قهرمانان اروپا در سالهای 1959 و 1960 شد. در سالهای آخر قرن 20  با روی کار آمدن لویس فن خال در نیو کمپ و بازی پرفروغ لویس فیگو لویس انریکه و ریوالدو بارسلونا موفق به فتح جام لالیگا در فصلهای 9-98 میلادی شد. همچنین رئال مادرید در سال 1998 بعد از 32 سال موفق به فتح جام قهرمانان اروپا با برد یوونتوس شد.

چالش سالهای 1993 تا 2004 برای رئال مادرید و بارسلون

 در خلال سالهای 1993 تا 2004 تیم دپورتیو لاکرونیا همیشه جزء سه تیم بالای جدول جای داشت و توانست در سال 2000 جام لالیگا را به عنوان نهمین تیم از کل تیم های حاضر در اسپانیا فتح کند.در این میان رئال مادرید در سالهای 2001 و 2003 موفق به فتح جام لالیگا در سالهای 2000 و 2002 فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود.

والنسیا وارد جمع بزرگان می شود

با مدیریت و رهبری هکتور کوپر و مربیگری رافائل بیتر موفق به فتح جام باشگاههای اروپا در سال 2000 و 2001 شد و همچنین والنسیا موفق به فتح جام لالیگا در سال 2002 رنیز شد. از دیگر موفقیت های تیم والنسیا می توان به فتح جام یوفا در سال 2004 اشاره کرد. در این بین بارسلونا با مرد شماره یک خود رونالدینهو موفق به فتح دوگانه جامهای لالیگا و لیگ قهرمانان اروپای فصل 2005-2006 شد. رئال مادرید با مربیگری فابیو کاپلو و برند شوستر در فصول 7-2006و 2007-2008موفق به فتح جام لالیگا شد.

اتلتیکو تیم ساختار شکن:

رکورد 9 سال دست به دست کران جام لالیگا بین بارسلونا و رئال با نتیجه های خیره کننده تیم اتلتیکو مادرید در سال 2014 با مربیگری دیگو سیمسوئه شکسته شد. البته که بارسلونا در فصول 2015 و 2016 موفق به فتح جام لالیگا شد و رئال مادرید نیز در سال 2017 پس از 5 سال بدون کسب جام لالیگا مجدداً موفق به فتح این مهم گردید.(Ladislao Kubalaوبالای فقید( درید و بارسلون در دهه 50 میلادی شکسته شد. پس  کرد. ولی ها تحمیل شد . قانون فوق