امروز ۱۳۹۸/۱۲/۷
بازگشت به سایت اصلی | بازی بعدی
ردیف زمان میزبان نتیجه میهمان ساعت بازی نوع بازی استادیوم
1 1397/05/26 خیرونا 0-0 وایادولید 22:45 رفت مونتیلیوی
2 1397/05/28 رایو وایه کانو 4-1 سویا 22:45 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
3 1397/05/28 ایبار 2-1 اونسکا 20:45 رفت اپیورا
4 1397/06/03 اتلتیکو مادرید 0-1 رایو وایه کانو 22:45 رفت واندامتراپولیتانو
5 1397/06/04 خیرونا 4-1 رئال مادرید 00:45 رفت مونتیلیوی
6 1397/06/05 اتلتیک بیلباو 2-2 اوئسکا 00:30 رفت سن مامس
7 1397/06/09 ویارئال 1-0 خیرونا 00:30 رفت دلاسرامیکا
8 1397/06/11 بارسلونا 2-8 اوئسکا 21:00 رفت نیو کمپ
9 1397/06/23 اوئسکا 1-0 رایو وایه کانو 23:30 رفت الکوراز
10 1397/06/26 خیرونا 2-3 سلتاویگو 23:30 رفت مونتیلیوی
11 1397/06/30 اوئسکا 1-0 رئال سوسیداد 23:30 رفت الکورزا
12 1397/06/31 رئال مادرید 0-1 اسپانیول 22:15 رفت سانیاگوبرنابئو
13 1397/06/31 ختافه 2-0 اتلتیکو مادرید 20:00 رفت آلفوستوپرز
14 1397/06/31 ایبار 0-1 لگانس 17:45 رفت اپیورا
15 1397/06/31 سلتاویگو 3-3 وایادولید 17:45 رفت بالایدوس
16 1397/06/31 رایو وایه کانو 5-1 آلاوز 14:30 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
17 1397/07/01 بارسلونا 2-2 خیرونا 22:15 رفت نیو کمپ
18 1397/07/01 رئال بتیس 2-2 اتلتیک بیلباو 17:45 رفت بنیتوویامارین
19 1397/07/01 ویارئال 0-0 والنسیا 17:45 رفت دلاسرامیکا
20 1397/07/01 لوانته 6-2 سویا 13:30 رفت والنسیا
21 1397/07/03 اتلتیکو مادرید 0-3 اوئسکا 22:30 رفت واندامتراپولیتانو
22 1397/07/03 رئال سوسیداد 2-2 رایو وایه کانو 22:30 رفت آنوئنا
23 1397/07/03 اسپانیول 0-1 ایبار 21:00 رفت آر اس دی ایی
24 1397/07/04 سویا 0-3 رئال مادرید 23:30 رفت رامون سانچز
25 1397/07/04 والنسیا 1-1 سلتاویگو 22:30 رفت مستایا
26 1397/07/04 لگانس 1-2 بارسلونا 21:30 رفت بوتارکه
27 1397/07/04 اتلیتک بیلباو 3-0 ویارئال 21:30 رفت سن مامس
28 1397/07/05 خیرونا 1-0 رئال بتیس 23:30 رفت مونتیلیوی
29 1397/07/05 وایادولید 1-2 لوانته 21:30 رفت آلوئتا
30 1397/07/05 آلاوز 1-1 ختافه 21:30 رفت والنسیا
31 1397/07/06 رایو وایه کانو 2-2 اسپانیول 22:30 رفت آر سی دی ایی
32 1397/07/07 ایبار 3-1 سویا 20:00 رفت سن مامس
33 1397/07/07 بارسلونا 1-1 اتلتیک بیلباو 17:45 رفت نیو کمپ
34 1397/07/07 رئال سوسیداد 1-0 والنسیا 14:30 رفت آنوئتا
35 1397/07/07 رئال مادرید 0-0 اتلتیکو مادرید - رفت سانیاگو برنابئو
36 1397/07/08 رئال بتیس 0-1 لگانس 22:15 رفت بنیتوویامارین
37 1397/07/08 لوانته 1-2 آلاوز 20:00 رفت والنسیا
38 1397/07/08 ویارئال 1-0 وایادولید 17:45 رفت دلاسرامیکا
39 1397/07/08 اوئسکا 1-1 خیرونا 13:30 رفت الکورزا
40 1397/07/09 سلتاویگو 1-1 ختافه 22:30 رفت بالایدوس
41 1397/07/13 اتلتیک بیلباو 3-1 رئال سوسیداد 22:30 رفت سن مامس
42 1397/07/14 لگانس 0-1 رایو وایه کانو 22:15 رفت بوتارکه
43 1397/07/14 آلاوز 0-1 رئال مادرید 20:00 رفت مندیزوروتزا
44 1397/07/14 ختافه 1-0 لوانته 17:45 رفت آلفوستوپرز
45 1397/07/14 خیرونا 3-2 ایبار 14:30 رفت مونتیلیوی
46 1397/07/15 والنسیا 1-1 بارسلونا 22:15 رفت مستایا
47 1397/07/15 سویا 1-2 سلتاویگو 20:00 رفت رامون سانچز
48 1397/07/15 اسپانیول 1-3 ویارئال 20:00 رفت آر اس دی ایی
49 1397/07/15 اتلتیکو مادرید 0-1 رئال بتیس 17:45 رفت واندامتراپولیتانو
50 1397/07/15 وایادولید 0-1 اوئسکا 13:30 رفت خوزه زوریلا
51 1397/07/27 سلتاویگو 1-0 آلاوز 22:30 رفت بالایدوس
52 1397/07/28 بارسلونا 2-4 سویا 22:15 رفت نیو کمپ
53 1397/07/28 ویارئال 1-1 اتلتیکو مادرید 20:00 رفت دلاسرامیکا
54 1397/07/28 والنسیا 1-1 لگانس 17:45 رفت مستایا
55 1397/07/28 رئال مادرید 2-1 لوانته 14:30 رفت سانتیاگوبرنابئو
56 1397/07/29 رایو وایه کانو 2-1 ختافه 13:30 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
57 1397/07/29 رئال بتیس 1-0 وایادولید 22:15 رفت بنیوویامارین
58 1397/07/29 اوئسکا 2-0 اسپانیول 20:00 رفت الکورزا
59 1397/07/29 ایبار 1-1 اتلتیک بیلباو 17:45 رفت اپیورا
60 1397/07/30 رئال سوسیداد 0-0 خیرونا 22:30 رفت آلوئتا
61 1397/08/04 وایادولید 1-1 اسپانیول 22:30 رفت خوزه زوریلا
62 1397/08/05 خیرونا 1-2 رایو وایه کانو 14:30 رفت مونتیلیوی
63 1397/08/05 اتلتیک بیلباو 0-0 والنسیا 17:45 رفت سن مامس
64 1397/08/05 سلتاویگو 0-4 ایبار 20:00 رفت بالایدوس
65 1397/08/05 لوانته 0-2 لگانس 20:00 رفت والنسیا
66 1397/08/05 اتلتیکو مادرید 0-2 رئال سوسیداد 22:15 رفت واندامتروپولیتانو
67 1397/08/06 ختافه 0-2 رئال بتیس 14:30 رفت آلفوستوپرز
68 1397/08/06 بارسلونا 1-5 رئال مادرید 18:45 رفت نیوکمپ
69 1397/08/06 آلاوز 1-2 ویارئال 21:00 رفت مندیزوروتزا
70 1397/08/06 سویا 1-2 اوئسکا 23:15 رفت رامون سانچز
71 1397/08/12 لگانس 1-1 اتلتیکو مادرید 15:30 رفت بوتارکه
72 1397/08/12 رئال مادرید 0-2 وایادولید 18:45 رفت سانیاگو برنابئو
73 1397/08/12 والنسیا 1-0 خیرونا 21:00 رفت مستایا
74 1397/08/12 رایو وایه کانو 3-2 بارسلونا 23:15 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
75 1397/08/13 ایبار 1-2 آلاوز 14:30 رفت اپیورا
76 1397/08/13 ویارئال 1-1 لوانته 18:45 رفت دلاسرامیکا
77 1397/08/13 رئال سوسیداد 0-0 سویا 21:00 رفت آلوئتا
78 1397/08/13 اوئسکا 1-1 ختافه 21:00 رفت الکورزا
79 1397/08/13 رئال بتیس 3-3 سلتاویگو 23:15 رفت بنیتوویامارین
80 1397/08/14 اسپانیول 0-1 اتلتیک بیلباو 23:30 رفت ار سی دی ای
81 1397/08/18 لوانته 3-1 رئال سوسیداد 23:30 رفت والنسیا
82 1397/08/19 وایادولید 0-0 ایبار 15:30 رفت خوزه زوریلا
83 1397/08/19 ختافه 1-0 والنسیا 18:45 رفت آلفوستوپرز
84 1397/08/19 اتلتیکو مادرید 2-3 اتلتیک بیلباو 21:00 رفت واندامتروپولیتانو
85 1397/08/19 خیرونا 0-0 لگانس 23:15 رفت مونتیلیوی
86 1397/08/20 آلاوز 1-2 اوئسکا 14:30 رفت مندیروروتزا
87 1397/08/20 بارسلونا 4-3 رئال بتیس 18:45 رفت نیو کمپ
88 1397/08/20 رایو وایه کانو 2-2 ویارئال 21:00 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
89 1397/08/20 سویا 1-2 اسپانیول 21:00 رفت رامون سانچز
90 1397/08/20 سلتاویگو 4-2 رئال مادرید 23:15 رفت بالایدوس
91 1397/09/02 لگانس 0-1 آلاوز 23:30 رفت بوتارکه
92 1397/09/03 ایبار 0-3 رئال مادرید 15:30 رفت اپیورا
93 1397/09/03 والنسیا 0-3 رایو وایه کانو 18:45 رفت مستایا
94 1397/09/03 اوئسکا 2-2 لوانته 21:00 رفت الکورزا
95 1397/09/03 اتلتیکو مادرید 1-1 بارسلونا 23:15 رفت واندامتروپولیتانو
96 1397/09/04 اتلتیک بیلباو 1-1 ختافه 14:30 رفت سن مامس
97 1397/09/04 سویا 0-1 وایادولید 18:45 رفت رامون سانچز
98 1397/09/04 اسپانیول 3-1 خیرونا 21:00 رفت ار سی دی ای
99 1397/09/04 ویارئال 1-2 رئال بتیس 23:15 رفت دلاسرامیکا
100 1397/09/05 رئال سوسیداد 1-2 سلتاویگو 23:30 رفت آلوئتا
101 1397/09/09 رایو وایه کانو 0-1 ایبار 23:30 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
102 1397/09/10 سلتاویگو 0-2 اوئسکا 15:30 رفت بالایدوس
103 1397/09/10 وایادولید 4-2 لگانس 18:45 رفت خوزه زوریلا
104 1397/09/10 ختافه 0-3 اسپانیول 21:00 رفت آلفوستوپرز
105 1397/09/10 رئال مادرید 0-2 والنسیا 23:15 رفت سانتیاگو برنابئو
106 1397/09/11 رئال بتیس 0-1 رئال سوسیداد 14:30 رفت بنیتوویامارین
107 1397/09/11 خیرونا 1-1 اتلتیکو مادرید 18:45 رفت مونتیلیوی
108 1397/09/11 بارسلونا 0-2 ویارئال 21:00 رفت نیو کمپ
109 1397/09/11 آلاوز 1-1 سویا 23:15 رفت مندیزوروتزا
110 1397/09/12 لوانته 0-3 اتلتیک بیلباو 23:30 رفت والنسیا
111 1397/09/16 لگانس 1-1 ختافه 23.30 رفت بوتارکه
112 1397/09/17 اتلتیکو مادرید 0-3 آلاوز 15:30 رفت واندامتروپولیتانو
113 1397/09/17 اسپانیول 4-0 بارسلونا 23:15 رفت آر سی دی ای
114 1397/09/17 ویارئال 3-2 سلتاویگو 21:00 رفت دلاسرامیکا
115 1397/09/17 والنسیا 1-1 سویا 18:45 رفت مستایا
116 1397/09/18 رئال بتیس 0-2 رایو وایه کانو 23:15 رفت بنیتوویامارین
117 1397/09/18 ایبار 4-4 لوانته 14:30 رفت اپیورا
118 1397/09/18 اوئسکا 0-1 رئال مادرید 18:45 رفت الکورزا
119 1397/09/18 رئال سوسیداد 2-1 وایادولید 21:00 رفت آلوئتا
120 1397/09/19 اتلتیک بیلباو 0-1 خیرونا 23:0 رفت سن مامس
121 1397/09/23 سلتاویگو 0-0 لگانس 23:30 رفت بالایدوس
122 1397/09/24 ایبار 1-1 والنسیا 23:15 رفت اپیورا
123 1397/09/24 ختافه 0-1 رئال سوسیداد 15.30 رفت آلفوستوپرز
124 1397/09/24 وایادولید 3-2 اتلتیکو مادرید 18.45 رفت خوزه زوریلا
125 1397/09/25 اوئسکا 2-2 ویارئال 12:00 رفت الکورزا
126 1397/09/25 لوانته 5-0 بارسلونا 23:15 رفت والنسیا
127 1397/09/25 اسپانیول 3-1 رئال بتیس 18.45 رفت آر سی دی ای
128 1397/09/25 سویا 0-2 خیرونا 14.30 رفت رامون سانچز
129 1397/09/25 رئال مادرید 0-1 رایو وایه کانو 21:00 رفت سانتیاگوبرنابئو
130 1397/09/26 آلاوز 0-0 اتلتیک بیلباو 23:30 رفت مندیزورتزا
131 1397/09/30 رئال سوسیداد 1-0 آلاوز 22:30 رفت آلوئتا
132 1397/09/30 خیرونا 1-1 ختافه 22:00 رفت مونتیلیوی
133 1397/10/01 اتلتیک بیلباو 1-1 وایادولید 23:15 رفت سن مامس
134 1397/10/01 اتلتیکو مادرید 0-1 اسپانیول 18:45 رفت واندامتروپولیتانو
135 1397/10/01 بارسلونا 0-2 سلتاویگو 21:00 رفت نیو کمپ
136 1397/10/01 رئال بتیس 1-1 ایبار 15:30 رفت بنیتو ویامارین
137 1397/10/02 لگانس 1-1 سویا 18:45 رفت بوتارکه
138 1397/10/02 والنسیا 1-2 اوئسکا 14:30 رفت مستایا
139 1397/10/02 رایو وایه کانو 1-2 لوانته 21:00 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
140 1397/10/13 ویارئال 2-2 رئال مادرید 00:00 رفت دلاسرامیکا
141 1397/10/14 اسپانیول 0-1 لگانس 23:30 رفت آر سی دی ای
142 1397/10/14 لوانته 2-2 خیرونا 21:30 رفت والنسیا
143 1397/10/15 آلاوز 1-2 والنسیا 18:45 رفت مندیزوروتزا
144 1397/10/15 وایادولید 1-0 رایو وایه کانو 15.30 رفت خوزه زوریلا
145 1397/10/16 ایبار 0-0 ویارئال 14:30 رفت اپیورا
146 1397/10/16 رئال مادرید 2-0 رئال سوسیداد 21:00 رفت سانتیاگو برنابئو
147 1397/10/16 سویا 1-1 اتلتیکو مادرید 18:45 رفت رامون سانچز
148 1397/10/16 ختافه 2-1 بارسلونا 23:15 رفت آلفوستوپرز
149 1397/10/16 اوئسکا 1-2 رئال بتیس 23:15 رفت الکورزا
150 1397/10/17 سلتاویگو 2-1 اتلتیک بیلباو 23:30 رفت بالایدوس
151 1397/10/21 رایو وایه کانو 2-4 سلتاویگو 23:30 رفت Campo de Fútbol de Vallecas
152 1397/10/22 والنسیا 1-1 وایادولید 18.45 رفت مستایا
153 1397/10/22 خیرونا 1-1 آلاوز 21:00 رفت مونتیلیوی
154 1397/10/22 ویارئال 2-1 ختافه 21:30 رفت دلاسرامیکا
155 1397/10/22 لگانس 0-1 اوئسکا 15:30 رفت بوتارکه
156 1397/10/23 اتلتیک بیلباو 0-2 سویا 18:45 رفت سن مامس
157 1397/10/23 اتلتیکو مادرید 0-1 لوانته 14:30 رفت واندامتروپولیتانو
158 1397/10/23 بارسلونا 0-3 ایبار 21:00 رفت نیو کمپ
159 1397/10/23 رئال بتیس 2-1 رئال مادرید 23:15 رفت بنیتوویامارین
160 1397/10/23 رئال سوسیداد 2-3 اسپانیول 23:30 رفت آلوئتا
161 1397/10/28 ختافه 0-4 آلاوز 23:30 برگشت آلفوستوپرز
162 1397/10/29 سلتاویگو 2-1 والنسیا 23:15 برگشت بالایدوس
163 1397/10/29 رئال مادرید 0-2 سویا 18.45 برگشت سانیاگو برنابئو
164 1397/10/29 اوئسکا 3-0 اتلتیکو مادرید 21:00 برگشت الکورزا
165 1397/10/30 بارسلونا 1-3 لگانس 23:15 برگشت نیو کمپ
166 1397/10/30 رئال بتیس 2-3 خیرونا 14.30 برگشت بنیتوویامارین
167 1397/10/30 لوانته 0-2 وایادولید 21:00 برگشت والنسیا
168 1397/10/30 رایو وایه کانو 2-2 رئال سوسیداد 21:00 برگشت
169 1397/10/30 ویارئال 1-1 اتلتیک بیلباو 18.45 برگشت دلا سرامیکا
170 1397/11/01 ایبار 0-3 اسپانیول 23:15 برگشت اپیورا
171 1397/11/06 اتلتیکو مادرید 0-2 ختافه 18.45 برگشت واندامتروپولیتانو
172 1397/11/06 والنسیا 0-3 ویارئال 23:15 برگشت مستایا
173 1397/11/06 لگانس 2-2 ایبار 21:00 برگشت بوتارکه
174 1397/11/06 سویا 0-5 لوانته 15.30 برگشت رامون سانچز
175 1397/11/07 آلاوز 1-0 رایو وایه کانو 23:30 برگشت مندیزوروتزا
176 1397/11/07 اتلتیک بیلباو 0-1 رئال بتیس 21:00 برگشت سن مامس
177 1397/11/07 اسپانیول 4-2 رئال مادرید 23:15 برگشت آر سی دی ای
178 1397/11/07 خیرونا 2-0 بارسلونا 18:45 برگشت مونتیلیوی
179 1397/11/07 وایادولید 1-2 سلتاویگو 14:30 برگشت خوزه زوریلا
180 1397/11/07 رئال سوسیداد 0-0 اوئسکا 21:00 برگشت آلوئتا
181 1397/11/12 اوئسکا 0-4 وایادولید 23:30 برگشت الکورزا
182 1397/11/13 بارسلونا 2-2 والنسیا 21:00 برگشت نیوکمپ
183 1397/11/13 سلتاویگو 0-1 سویا 23:15 برگشت بالایدوس
184 1397/11/13 رئال سوسیداد 1-2 اتلتیک بیلباو 18:45 برگشت آلوئتا
185 1397/11/13 لوانته 0-0 ختافه 15:30 برگشت والنسیا
186 1397/11/14 ایبار 0-3 خیرونا 21:00 برگشت اپیورا
187 1397/11/14 رئال مادرید 0-3 آلاوز 23:15 برگشت سانتیاگو برنابئو
188 1397/11/14 رئال بتیس 0-1 اتلتیکو مادرید 18:45 برگشت بنیتو ویامارین
189 1397/11/14 ویارئال 2-2 اسپانیول 14:30 برگشت دلاسرامیکا
190 1397/11/15 رایو وایه کانو 2-1 لگانس 23:30 برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
191 1397/11/19 وایادولید 0-0 ویارئال 23:30 برگشت خوزه زوریلا
192 1397/11/20 اتلتیکو مادرید 3-1 رئال مادرید 18:45 برگشت واندامتروپولیتانو
193 1397/11/20 اسپانیول 1-2 رایو وایه کانو 21:00 برگشت آر سی دی ای
194 1397/11/20 خیرونا 2-0 اوئسکا 23:15 برگشت مونتیلیوی
195 1397/11/20 ختافه 1-3 سلتاویگو 15:30 برگشت آلفوستوپرز
196 1397/11/21 آلاوز - لوانته - برگشت مندیزوروتزا
197 1397/11/21 اتلتیک بیلباو - بارسلونا - برگشت سن مامس
198 1397/11/21 لگانس - رئال بتیس - برگشت بوتارکه
199 1397/11/21 سویا - ایبار - برگشت رامون سانچز
200 1397/11/21 والنسیا - رئال سوسیداد - برگشت مستایا
201 1397/11/28 بارسلونا - وایادولید - برگشت نیو کمپ
202 1397/11/28 سلتاویگو - لوانته - برگشت بالایدوس
203 1397/11/28 ایبار - ختافه - برگشت اپیورا
204 1397/11/28 رئال بتیس - آلاوز - برگشت بنیتو ویامارین
205 1397/11/28 اوئسکا - اتلتیک بیلباو - برگشت الکورزا
206 1397/11/28 رایو وایه کانو - اتلتیکو مادرید - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
207 1397/11/28 والنسیا - اسپانیول - برگشت مستایا
208 1397/11/28 رئال مادرید - خیرونا - برگشت سانتیاگو برنابئو
209 1397/11/28 رئال سوسیداد - لگانس - برگشت آلوئتا
210 1397/11/28 ویارئال - سویا - برگشت دلاسرامیکا
211 1397/12/05 آلاوز - سلتاویگو - برگشت مندیزورتزا
212 1397/12/05 اتلتیک بیلباو - ایبار - برگشت سن مامس
213 1397/12/05 اتلتیکو مادرید - ویارئال - برگشت واندامترو پولیتانو
214 1397/12/05 اسپانیول - اوئسکا - برگشت آر اس دی ای
215 1397/12/05 ختافه - رایو وایه کانو - برگشت آلفوستوپرز
216 1397/12/05 خیرونا - رئال سوسیداد - برگشت منوتیلیوی
217 1397/12/05 لگانس - والنسیا - برگشت بوتارکه
218 1397/12/05 لوانته - رئال مادرید - برگشت والنسیا
219 1397/12/05 سویا - بارسلونا - برگشت رامون سانچز
220 1397/12/05 وایادولید - رئال بتیس - برگشت خوزه زوریلا
221 1397/12/12 رئال بتیس - ختافه - برگشت بنیتو ویامارین
222 1397/12/12 اسپانیول - وایادولید - برگشت آر سی دی ای
223 1397/12/12 اوئسکا - سویا - برگشت الکورزا
224 1397/12/12 لگانس - لوانته - برگشت بوتارکه
225 1397/12/12 رئال مادرید - بارسلونا - برگشت سانتیاگو برنابئو
226 1397/12/12 ویارئال - آلاوز - برگشت دلا سرامیکا
227 1397/12/12 والنسیا - اتلتیک بیلباو - برگشت مستایا
228 1397/12/12 رئال سوسیداد - اتلتیکو مادرید - برگشت آلوئتا
229 1397/12/12 ایبار - سلتاویگو - برگشت اپیورا
230 1397/12/12 رایو وایه کانو - خیرونا - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
231 1397/12/19 آلاوز - ایبار - برگشت مندیزوروتزا
232 1397/12/19 اتلتیک بیلباو - اسپانیول - برگشت سن مامس
233 1397/12/19 اتلتیکو مادرید - لگانس - برگشت واندامترو پولیتانو
234 1397/12/19 بارسلونا - رایو وایه کانو - برگشت نیو کمپ
235 1397/12/19 ختافه - اوئسکا -- برگشت آلفوستوپرز
236 1397/12/19 خیرونا - والنسیا - برگشت مونتیلیوی
237 1397/12/19 لوانته - ویارئال برگشت والنسیا
238 1397/12/19 سلتاویگو - رئال بتیس - برگشت بالایدوس
239 1397/12/19 وایادولید - رئال مادرید - برگشت خوزه زوریلا
240 1397/12/19 سویا - رئال سوسیداد - برگشت رامون سانچز
241 1397/12/26 اتلتیک بیلباو - اتلتیکو مادرید - برگشت سن مامس
242 1397/12/26 ایبار - وایادولید - برگشت اپیورا
243 1397/12/26 اسپانیول - سویا - برگشت آر اس دی ای
244 1397/12/26 اوئسکا - آلاوز - برگشت الکورزا
245 1397/12/26 رئال بتیس - بارسلونا - برگشت بنیتو ویامارین
246 1397/12/26 رئال مادرید - سلتاویگو - برگشت سانتیاگو برنابئو
247 1397/12/26 والنسیا - ختافه - برگشت مستایا
248 1397/12/26 لگانس - خیرونا - برگشت بوتارکه
249 1397/12/26 رئال سوسیداد - لوانته - برگشت آلوئتا
250 1397/12/26 ویارئال - رایو وایه کانو - برگشت دلا سرامیکا
251 1398/01/11 آلاوز - اتلتیکو مادرید - برگشت مندیزوروتزا
252 1398/01/11 بارسلونا - اسپانیول - برگشت نیو کمپ
253 1398/01/11 سلتاویگو - ویارئال - برگشت بالایدوس
254 1398/01/11 ختافه - لگانس - برگشت آلفوستوپرز
255 1398/01/11 سویا - والنسیا - برگشت رامون سانچز
256 1398/01/11 خیرونا - اتلتیک بیلباو - برگشت مونتیلیوی
257 1398/01/11 رایو وایه کانو - رئال بتیس - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
258 1398/01/11 لوانته - ایبار - برگشت والنسیا
259 1398/01/11 رئال مادرید - اوئسکا - برگشت سانتیاگو برنابئو
260 1398/01/11 وایادولید - رئال سوسیداد - برگشت خوزه زوریلا
261 1398/01/14 اتلتیک بیلباو - لوانته - برگشت سن مامس
262 1398/01/14 اتلتیکو مادرید - خیرونا - برگشت واندامترو پولیتانو
263 1398/01/14 ایبار - رایو وایه کانو - برگشت اپیورا
264 1398/01/14 اسپانیول - ختافه - برگشت آر اس دی ای
265 1398/01/14 لگانس - وایادولید - برگشت بوتارکه
266 1398/01/14 سویا - آلاوز - برگشت رامون سانچز
267 1398/01/14 ویارئال - بارسلونا - برگشت دلا سرامیکا
268 1398/01/14 رئال سوسیداد - رئال بتیس - برگشت آلوئتا
269 1398/01/14 اوئسکا - سلتاویگو - برگشت الکورزا
270 1398/01/14 والنسیا - رئال مادرید - برگشت مستایا
271 1398/01/18 آلاوز - لگانس - برگشت مندیزوروتزا
272 1398/01/18 رئال بتیس - ویارئال - برگشت بنیتو ویامارین
273 1398/01/18 سلتاویگو - رئال سوسیداد - برگشت بالایدوس
274 1398/01/18 رایو وایه کانو - والنسیا - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
275 1398/01/18 ختافه - اتلتیک بیلباو - برگشت آلفوستوپرز
276 1398/01/18 بارسلونا - اتلتیکو مادرید - برگشت نیو کمپ
277 1398/01/18 رئال مادرید - ایبار - برگشت سانتیاگو برنابئو
278 1398/01/18 خیرونا - اسپانیول - برگشت مونتیلیوی
279 1398/01/18 لوانته - اوئسکا - برگشت والنسیا
280 1398/01/18 وایادولید - سویا - برگشت خوزه زوریلا
281 1398/01/25 اتلتیک بیلباو - رایو وایه کانو - برگشت سن مامس
282 1398/01/25 اتلتیکو مادرید - سلتاویگو - برگشت واندامترو پولیتانو
283 1398/01/25 خیرونا - ویارئال - برگشت مونتیلیوی
284 1398/01/25 لگانس - رئال مادرید - برگشت بوتارکه
285 1398/01/25 اسپانیول - آلاوز - برگشت آر اس دی ای
286 1398/01/25 اوئسکا - بارسلونا - برگشت الکورزا
287 1398/01/25 سویا - رئال بتیس - برگشت رامون سانچز
288 1398/01/25 رئال سوسیداد - ایبار - برگشت آلوئتا
289 1398/01/25 وایادولید - ختافه - برگشت خوزه زوریلا
290 1398/01/25 والنسیا - لوانته - برگشت مستایا
291 1398/02/01 آلاوز - وایادولید - برگشت مندیزوروتزا
292 1398/02/01 بارسلونا - رئال سوسیداد - برگشت نیو کمپ
293 1398/02/01 رئال بتیس - والنسیا - برگشت بنیتو ویامارین
294 1398/02/01 سلتاویگو - خیرونا - برگشت بالایدوس
295 1398/02/01 ختافه - سویا - برگشت آلفوستوپرز
296 1398/02/01 رئال مادرید - اتلتیک بیلباو - برگشت سانتیاگو برنابئو
297 1398/02/01 ایبار - اتلتیکو مادرید - برگشت اپیورا
298 1398/02/01 لوانته - اسپانیول - برگشت والنسیا
299 1398/02/01 رایو وایه کانو - اوئسکا - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
300 1398/02/01 ویارئال - لگانس - برگشت دلاسرامیکا
301 1398/02/04 آلاوز - بارسلونا - برگشت مندیزوروتزا
302 1398/02/04 اتلتیکو مادرید - والنسیا - برگشت واندامترو پولیتانو
303 1398/02/04 ختافه - رئال مادرید - برگشت آلفوستوپرز
304 1398/02/04 رئال سوسیداد - ویارئال - برگشت آلوئتا
305 1398/02/04 لگانس - اتلتیک بیلباو - برگشت بوتارکه
306 1398/02/04 لوانته - رئال بتیس - برگشت والنسیا
307 1398/02/04 اسپانیول - سلتاویگو - برگشت آر اس دی ای
308 1398/02/04 اوئسکا - ایبار - برگشت آلکورزا
309 1398/02/04 وایادولید - خیرونا - برگشت خوزه زوریلا
310 1398/02/04 سویا - رایو وایه کانو - برگشت رامون سانچز
311 1398/02/08 اتلتیکو مادرید - وایادولید - برگشت واندامترو پولیتانو
312 1398/02/08 بارسلونا - لوانته - برگشت نیو کمپ
313 1398/02/08 رئال بتیس - اسپانیول - برگشت بنیتو ویامارین
314 1398/02/08 خیرونا - سویا - برگشت مونتیلیوی
315 1398/02/08 رایو وایه کانو - رئال مادرید - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
316 1398/02/08 اتلتیک بیلباو - آلاوز - برگشت سن مامس
317 1398/02/08 لگانس - سلتاویگو - برگشت بوتارکه
318 1398/02/08 والنسیا - ایبار - برگشت مستایا
319 1398/02/08 رئال سوسیداد - ختافه - برگشت آلوئتا
320 1398/02/08 ویارئال - اوئسکا - برگشت دلا سرامیکا
321 1398/02/15 آلاوز - رئال سوسیداد - برگشت مندیزوروتزا
322 1398/02/15 ختافه - خیرونا - برگشت آلفوستوپرز
323 1398/02/15 اوئسکا - والنسیا - برگشت الکورزا
324 1398/02/15 لوانته - رایو وایه کانو - برگشت والنسیا
325 1398/02/15 رئال مادرید - ویارئال - برگشت سانتیاگو برنابئو
326 1398/02/15 وایادولید - اتلتیک بیلباو - برگشت خوزه زوریلا
327 1398/02/15 اسپانیول - اتلتیکو مادرید - برگشت آر اس دی ای
328 1398/02/15 ایبار - رئال بتیس - برگشت اپیورا
329 1398/02/15 سلتاویگو - بارسلونا - برگشت بالایدوس
330 1398/02/15 سویا - لگانس - برگشت رامون سانچز
331 1398/02/22 اتلتیک بیلباو - سلتاویگو - برگشت سن مامس
332 1398/02/22 اتلتیکو مادرید - سویا - برگشت واندامترو پولیتانو
333 1398/02/22 بارسلونا - ختافه - برگشت نیو کمپ
334 1398/02/22 رئال بتیس - اوئسکا - برگشت بنیتو ویامارین
335 1398/02/22 خیرونا - لوانته - برگشت مونتیلیوی
336 1398/02/22 رایو وایه کانو - وایادولید - برگشت Campo de Fútbol de Vallecas
337 1398/02/22 والنسیا - آلاوز - برگشت مستایا
338 1398/02/22 ویارئال - ایبار - برگشت دلاسرامیکا
339 1398/02/22 لگانس - اسپانیول - برگشت بوتارکه
340 1398/02/22 رئال سوسیداد - رئال مادرید - برگشت آلوئتا
341 1398/02/29 آلاوز - خیرونا - برگشت مندیزوروتزا
342 1398/02/29 سلتاویگو - رایو واله کانو - برگشت بالایدوس
343 1398/02/29 اسپانیول - رئال سوسیداد - برگشت آر اس دی ای
344 1398/02/29 ختافه - ویارئال - برگشت آلفوستوپرز
345 1398/02/29 اوئسکا - لگانس - برگشت الکورزا
346 1398/02/29 سویا - اتلتیک بیلباو - برگشت رامون سانچز
347 1398/02/29 لوانته - اتلتیکو مادرید - برگشت والنسیا
348 1398/02/29 ایبار - بارسلونا - برگشت اپیورا
349 1398/02/29 رئال مادرید - رئال بتیس - برگشت سانتیاگو برنابئو
350 1398/02/29 وایادولید - والنسیا - برگشت خوزه زوریلا
351 1398/06/03 آلاوز 0-0 اسپانیول 19:30 رفت مندیزوروتزا
352 1398/06/10 اتلتیکو مادرید 2-3 ایبار 21.30 رفت واندامتراپولیتانو
353 1398/06/23 لگانس 3-0 ویارئال 18:30 رفت بوتارکه
354 1398/06/25
355 1398/06/30 سلتاویگو 0-0 اتلتیکو مادرید 21:00 رفت بالایدوس
356 1398/07/02 رئال بتیس 1-3 لوانته 21:30 رفت بنیتو ویامارین
357 1398/07/03 اتلتیک بیلباو 1-1 لگانس 20:30 رفت سن مامس
358 1398/07/04 سلتاویگو 1-1 اسپانیول 21:30 رفت بالایدوس
359 1398/07/27 والنسیا 1-1 اتلتیکو مادرید 17:30 رفت مستایا
360 1398/08/05 سویا 0-2 ختافه 21:00 رفت رامون سانچز
361 1398/08/05 اسپانیول 0-1 لوانته 18:30 رفت آر اس دی ایی
362 1398/08/07 وایادولید 5-1 بارسلونا 23:45 رفت خوزه زوریلا
363 1398/08/08 سویا 1-1 ویارئال 21:30 رفت رامون سانچز
364 1398/08/08 رئال مادرید 0-5 لگانس 23:45 رفت سانیاگوبرنابئو
365 1398/08/11 اسپانیول 2-1 والنسیا 15:30 رفت آر سی دی ایی
366 1398/08/17 لگانس 1-1 رئال سوسیداد 23:30 رفت بوتارکه
367 1398/08/18 وایادولید 3-0 آلاوز 15:30 رفت خوزه زوریلا
368 1398/08/19 رئال بتیس 2-1 سویا 23:30 رفت بنیتوویامارین
369 1398/09/02 والنسیا 2-1 رئال بتیس 18:30 رفت مستایا
370 1398/09/09 ایبار 4-1 رئال سوسیداد 18:30 رفت اپیورا
371 1398/09/16 لوانته 4-2 والنسیا 21:00 رفت والنسیا
372 1398/09/17 ختافه 0-1 ایبار 14:30 رفت آلفوستوپرز
373 1398/09/23 رئال سوسیداد 2-2 بارسلونا 18:30 رفت آنوئتا
374 1398/09/24 ختافه 0-2 وایادولید 14:30 رفت آلفوستوپرز
375 1398/09/30 بارسلونا 1-4 آلاوز 18:30 رفت نیو کمپ
376 1398/10/01 لوانته 1-3 سلتاویگو 21:00 رفت والنسیا
377 1398/10/01 اتلتیک بیلباو 0-0 رئال مادرید 23:30 رفت سن مامس
378 1398/10/15 ویارئال 1-2 رئال سوسیداد 16:30 رفت دلا سرامیکا
379 1398/10/15 آلاوز 1-1 رئال بتیس 18:30 رفت مندیزوروتزا
380 1398/10/24 رئال مادرید 0-3 ختافه 18:30 رفت سانتیاگو برنابئوتاریخچه لالیگا:

مرحله اول: نخستین گام تا سال1950

فوتبال نخستین بار در سده 19 میلادی توسط کارمندان و کارگران انگلیسی تبار و دانشجویان اسپانیایی که جهت تحصیل به خارج از اسپانیا عزیمت کرده بودند وارد اسپانیا شد. قدیمی ترین تیم در اسپانیا با نام ریکریتوو اولوا                               (Recreativo Huelva) در سال 1889 توسط کارگران انگلیسی شرکت ریوتینتو(Riotinto) در مناطق جنوبی کشور  و نزدیک مرزهای پرتغال شکل گرفت و تاسیس شد. اولین دیدار رسمی در کشور اسپانیا بین ریکریتیواولوا و کولونیا انگلیس در سال 1890 برگزار شد.

باشگاه اتلتیک بیلبائو( Athletic Club) بعد ها در سال 1898 تاسیس شد و روند شکل گیری رسمی تا سال 1903 به طول انجامید.

اولین مسابقات بین باشگاهی در اسپانیا:

افزایش شمار تیم های نو ظهور در اسپانیا باعث به وجود آمدن جدول مسابقات بین باشگاهی تحت عنوان کوپادل ری( Copa del Rey) در اسپانیا شد.

شکل گیری لالیگا:

تا سال 1929 در اسپانیا لیگ های متعدد و متفاوتی مانند لیگ کاتالان و کوپادل ری و ... بصورت محلی و منطقه ای وجود داشت. اما در این سال ( 1929م) لالیگا اصطلاحاً  متولد  شد.   در  آوریل 1927 خوزه  آچا  مدیر  مجموعه  ورزشی گیتسو         ( Arenas Club de Gietxo) ایده بی نظیر لیگ متحد ملی در اسپانیا را ارائه کرد. بعد از مذاکرات فراوان بر سرتعداد تیم های حاضر در این لیگ مرجع آر اف ای اف( Real Federacion Espanola de Futbal) تصمیم به حضور 10 تیم برتر لیگ یکم اسپانیا در سال 1929 گرفت. بارسلونا، رئال مادرید، اتلتیک بیلبائو، رئال سوسیه داد، آرناس کلاب و رئال اوینون، اتلتیکو مادرید، اسپانیول، اروپا، ریسینگ سانتاندر تیم های تشکیل دهنده این رقابتها بودند.

نفوذ مدیران ورزشی انگلیسی بر فوتبال اسپانیا

 نقش مدیران انگلیسی بر فوتبال حرفه ای اسپانیا بی شک بسیار تاثیر گذار بوده است.والتر وایلد(Walter Wild) در سالهای 1899 تا 1901 رئیس باشگاه بارسلون بود همچنین جک گرین ول( Jack Greenwell) و رالف کربای ( Ralph Kirby) در سالهای 1910 تا 1930 مدیر باشگاه مذکور بوده اند. همچنین گرین ول رئیس باشگاه والنسیا و اسپانیول نیز بوده است. از مدیران انگلیسی باشگاه رئال مادرید می توان  به آرتور  جانسون( Arthur Johnson) در طول سالهای 1910 تا 1920 نام برد.

تاثیر جنگهای داخلی اسپانیا بر لالیگا:

 اولین فتح جام لالیگا در سال 1929 مربوط به بارسلون و بردهای سالهای بعد در سال 1932و 1933 توسط رئال مادریدکسب شده است. باشگاه اتلتیک بیلبائو ید طولایی در بردن جام لالیگا در سالهای اولیه داشت و موفق شد در سالهای 1930-31-34 و 1936 به این جام دست یابد. نکته جالب در این میان تیم رئال بتیس است که تنهاافتخاراین باشگاه تا امروز فتح جام لالیگا در سال 1935 است. در طول جنگ های داخلی اسپانیا در سالهای 1937-1938 لیگ اسپانیا تا مرز تعطیلی کامل پیش رفت و در تیم های ایالت والنسیا و کاتالونیا بازی های خود را در جام مدیترانه سال8-1937 ادامه دادند که با برد بارسلونا همراه بود.

1950 تاکنون:

در خلال دهه های 30- 40 تا 50 میلادی محدودیت بازیکنان خارجی حاضر در تیم ها به همه باشگاهها تحمیل شد . قانون فوق حضور فقط 3 بازیکن خارجی از 11 بازیکن حاضر در هر بازی را به تیم ها دیکته می کرد. ولی این قانون توسط باشگاه رئال مادرید و بارسلون در دهه 50 میلادی شکسته شد. پس از آنکه به آلفردودی استفانو (Alfredo distefano) فقید، فرنک پوشکاش فقید ( Ferenc Pushas)  و لاریسلائو کوبالای فقید(  (Ladislao Kubala تابعیت اسپانیایی اعطاء گردید. این نفرات نه تنها در سطح اسپانیا بلکه در سطح اروپا باعث برد تیم هایشان شدند.

رئال مادرید در طول سالهای دهه 50 میلادی موفق شد 5 بار جام قهرمانان اروپا را بالای سربرد و همچنین بارسلونا با سر مربی گری هلینو هررا و لویس سوارز (Helenio Herrera & Luis suarez) موفق به فتح جام لیگ قهرمانان اروپا در سالهای 1959 و 1960 شد. در سالهای آخر قرن 20  با روی کار آمدن لویس فن خال در نیو کمپ و بازی پرفروغ لویس فیگو لویس انریکه و ریوالدو بارسلونا موفق به فتح جام لالیگا در فصلهای 9-98 میلادی شد. همچنین رئال مادرید در سال 1998 بعد از 32 سال موفق به فتح جام قهرمانان اروپا با برد یوونتوس شد.

چالش سالهای 1993 تا 2004 برای رئال مادرید و بارسلون

 در خلال سالهای 1993 تا 2004 تیم دپورتیو لاکرونیا همیشه جزء سه تیم بالای جدول جای داشت و توانست در سال 2000 جام لالیگا را به عنوان نهمین تیم از کل تیم های حاضر در اسپانیا فتح کند.در این میان رئال مادرید در سالهای 2001 و 2003 موفق به فتح جام لالیگا در سالهای 2000 و 2002 فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود.

والنسیا وارد جمع بزرگان می شود

با مدیریت و رهبری هکتور کوپر و مربیگری رافائل بیتر موفق به فتح جام باشگاههای اروپا در سال 2000 و 2001 شد و همچنین والنسیا موفق به فتح جام لالیگا در سال 2002 رنیز شد. از دیگر موفقیت های تیم والنسیا می توان به فتح جام یوفا در سال 2004 اشاره کرد. در این بین بارسلونا با مرد شماره یک خود رونالدینهو موفق به فتح دوگانه جامهای لالیگا و لیگ قهرمانان اروپای فصل 2005-2006 شد. رئال مادرید با مربیگری فابیو کاپلو و برند شوستر در فصول 7-2006و 2007-2008موفق به فتح جام لالیگا شد.

اتلتیکو تیم ساختار شکن:

رکورد 9 سال دست به دست کران جام لالیگا بین بارسلونا و رئال با نتیجه های خیره کننده تیم اتلتیکو مادرید در سال 2014 با مربیگری دیگو سیمسوئه شکسته شد. البته که بارسلونا در فصول 2015 و 2016 موفق به فتح جام لالیگا شد و رئال مادرید نیز در سال 2017 پس از 5 سال بدون کسب جام لالیگا مجدداً موفق به فتح این مهم گردید.(Ladislao Kubalaوبالای فقید( درید و بارسلون در دهه 50 میلادی شکسته شد. پس  کرد. ولی ها تحمیل شد . قانون فوق